Collective agreement in English and Polish,Układ zbiorowy pracy w języku angielskim i polskim

Collective agreement in English and Polish,Układ zbiorowy pracy w języku angielskim i polskim.
An introductory meeting on the contract will be held in Hofi at 17:00 tomorrow Thursday and in Siglufjörður at 16:00 in the meeting hall of the unions.
Spotkanie wprowadzające w sprawie umowy odbędzie się w Hofi jutro o godz. 17:00 w czwartek oraz w Siglufjörður o godz. 16:00 w sali posiedzeń związków zawodowych.

Here is a link to the presentation of the collective agreement, but you can vote here at the top of the page and enter your ID. and then the members can vote on the contract.                Here is the link in English

Tutaj znajduje się link do prezentacji układu zbiorowego, ale głosować można tutaj, na górze strony i podać swój identyfikator. a następnie członkowie będą mogli głosować nad umową. Oto link w języku polskim.